ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

          Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны “Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийг батлах тухай А/131 дүгээр  тушаал гарсантай холбогдуулан Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны Б/07 дугаар тушаалаар “Улсын бүртгэлийн байгууллагын орон нутаг дахь салбар  нэгжийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо батлах тухай” тушаалаар орон тооны дээд хязгаарыг баталсан. Одоо тус хэлтэс нь  орон тооны 31 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

ШИНЭ МЭДЭЭ