2022 оны 3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2022 оны 3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2021 оны 3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2022 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2022 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2022 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2022 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2022 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2022 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2021 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2021 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2021 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2021 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2021 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2021 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2021 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2021 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2021 оны 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2021 оны 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2021 оны 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2021 оны 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2021 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2021 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2021 оны 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2021 оны 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2021 оны 3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

2021 оны 3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй