Хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой асуулт, хариулт

A- A A+
Хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой асуулт, хариулт

Асуулт 1: Орон нутагт хуулийн этгээд байгуулахад Улаанбаатар хот болон бусад аймгаас  нэр авч болох уу?

Хариулт: Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль. 13.1 Шинээр, эсвэл өөрчлөн байгуулах замаар шинээр байгуулагдах, эсхүл хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөх тохиолдолд нэр авах хүсэлтийг хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд улсын бүртгэлийн байгууллагад нутаг дэвсгэрийн харьяалал харгалзйхгүй гаргана.

Асуулт 2: Эцсийн өмчлөгч гэж хэнийг ойлгох вэ?

Хариулт: Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль. 3.1.6 "эцсийн өмчлөгч"гэж: 3.1.6.а. харилцагч нь хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн хөрөнгийн дийлэнх хэсгийг дангаараа, эсхүл бусадтай хамтран өмчилж байгаа, эсхүл тухайн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, эсхүл өөрийн үйлдлийг бусдаар төлөөлүүлэн хийлгэж байгаа, эсхүл хуулийн этгээдийг болон уг хуулийн этгээдээс хийх аливаа хэлцэл, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг удирдах замаар тухайн хуулийн этгээдийг өмчилж үр шим, ашиг орлогыг хүртэж байгаа хүнийг

Асуулт 3: Компани байгуулахад хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээний доод хязгаар хэд вэ?

Хариулт: Компанийн тухай хууль.30.4.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол компанийг үүсгэн байгуулахад хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хязгаар тавихгүй.

Асуулт 4: Эцсийн өмчлөгчийг хэрхэн тогтоох вэ?

Хариулт: Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль. 41.1. Эцсийн өмчлөгчийг дараах дарааллаар шалгаж тогтооно: 41.1.1. хувьцааны дийлэнх хэсгийг дангаараа, эсхүл бусадтай хамтран өмчилж байгаа хүнийг:  41.1.2. Энэ хуулийн 41.1.1-д заасан хүнийг тогтоох боломжгүй бол хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг шууд бусаар удирдаж байгаа, эсхүл өөрийн эрхээ бусдаар төлөөлүүлэн хийлгэж байгаа хүнийг: 41.1.3. Энэ хуулийн 41.1.1, 41.1.2-т заасан хүнийг тогтоох боломжгүй бол хуулийн этгээдийн удирдлагыг сонгоно.