Төрийн бус байгууллагуудын анхааралд

A- A A+
Төрийн бус байгууллагуудын анхааралд

Төрийн бус байгууллагын тухай хууль

23 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллагын тайлан

 1. Төрийн бус байгууллага нь зохих журмын дагуу жилийнхээ тайлан тэнцлийг гаргаж дараа оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор Татварын албанд өгнө. 
 2. Төрийн бус байгууллага үйл ажиллагааныхаа тайланг энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хугацаанд улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргаж өгөх бөгөөд түүнд дараахь асуудлыг тусгана:

                /Энэ хэсэгт 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

 1. /Төрийн бус байгууллагын хаяг
 2. /Үйл ажиллагааны тухай товч мэдээлэл
 3. /Жилийн орлого, зарлагыг дор дурдсан ангиллаар                                                   
  1. Хандивын
  2. Дүрмийн зорилгоо хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон аж ахуйн үйл ажиллагааны 
  3. Өвлүүлсэн эд хөрөнгө
 4. /700000-аас дээш төгрөгийн хандив буюу өвийн хөрөнгө өгсөн байгууллага, иргэний нэр, зүйлсийн жагсаалт
 5. /Удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирлын нэр, хаяг                                         

3. Төрийн бус байгууллагад өргөсөн хандивыг хэрхэн зарцуулсан тухай хандивлагчдад тайлагнах эсэхээ тэдгээртэй байгуулсан гэрээнд тусгана.