Албан хаагчид ногдуулсан сахилгын шийтгэл /2022.11.30/

A- A A+
Албан хаагчид ногдуулсан сахилгын шийтгэл /2022.11.30/

Албан хаагчид ногдуулсан сахилгын шийтгэл /2022.11.30/

Төрийн албаны тухай хуулийн 48.1 дэх хэсэгт “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 37, 39 дүгээр зүйлд заасныг зөрчсөн, албан үүргээ биелүүлээгүй болон энэ хуульд заасан бусад тохиолдолд тухайн зөрчлийн шинж байдал, түүнийг анх буюу давтан үйлдсэнийг нь харгалзан төрийн үйлчилгээний албан хаагчаас бусад албан хаагчид дараах сахилгын шийтгэлийн аль тохирохыг ногдуулна” гэж заасан байдаг.          

2022 оны 11. Сарын 30-ны байдлаар  Ес зүйн зөвлөлийн 2022 оны 11 сарын 18-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэн Хуульд заасан бусад төрлөөр (Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт зөрчсөн, ёс зүйн зөвлөлийн шийдвэрээр) 2 албан хаагчид сануулах хуудсаар “Анхааруулга” өгсөн,  1 албан хаагчид ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэсэн.