Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

A- A A+
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Үйлчилгээний төрөл

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

6-р сар

7- сар

8-р сар

9-р сар

10-р сар

11-р сар

12-р сар

Нийт /өссөн дүн/

1

Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй хуулийн этгээд

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

14

17

17

22

14

17

9

18

16

10

25

 

179

Төрийн бус байгууллага

 

1

1

 

 

3

2

 

 

 

3

 

10

Аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

3

Нөхөрлөл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоршоо

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

2

Хадгаламж зээлийн хоршоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сан

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага

1

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

4

Шашны байгууллага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боловсрол, сургалтын байгууллага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлт

Салбар

3

1

4

2

1

2

1

1

3

4

2

 

24

Дахин гэрчилгээ

 

 

4

8

6

3

5

7

1

1

6

6

2

 

49

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлт

30

25

33

18

39

74

21

21

25

28

23

 

337

Татан буусан

 

 

1

 

2

1

 

 

1

 

1

 

6

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

20

18

15

21

14

50

21

26

58

16

46

 

305