ДОРНГОВЬ АЙМГИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 2022 ОНЫ ТООН МЭДЭЭ /ӨССӨН ДҮНГЭЭР

A- A A+
ДОРНГОВЬ АЙМГИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 2022 ОНЫ ТООН МЭДЭЭ /ӨССӨН ДҮНГЭЭР

Сарааар

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар

9 сар

10 сар

11 сар

1

Бүүртгэлийн төрөл

Үл хөдлөх

Газар

Үл хөдлөх

Газар

Үл хөдлөх

Газар

Үл хөдлөх

Газар

Үл хөдлөх

Газар

Үл хөдлөх

Газар

Үл хөдлөх

Газар

Үл хөдлөх

Газар

Үл хөдлөх

Газар

Үл хөдлөх

Газар

Үл хөдлөх

Газар

Хүлээн авсан мэдүүлгийн тоо

510

200

453

160

518

181

495

247

472

369

376

361

336

150

351

223

328

310

355

176

408

353

2

Нийт анхны бүртгэл

41

64

27

51

30

80

35

96

38

193

51

246

81

71

47

91

49

182

23

79

45

127

Анхны бүртгэл

Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийг баталгаажуулах

4

63

1

44

1

80

1

94

1

193

2

246

7

70

2

90

1

182

4

77

2

126

Төрөөс хувьчилсан газар өмчлөх эрхийг баталгаажуулах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газраас бусад ҮХЭХ-ийг анх удаа бүртгýж, баталгаажуулах

19

 

15

 

19

 

23

 

14

 

39

 

18

 

17

 

21

 

8

 

32

 

Шинээр баригдсан орон сууц анх удаа бүртгэж баталгаажуулах

15

 

10

 

8

 

8

 

21

 

17

 

50

 

25

 

27

 

10

 

9

 

 Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар шинэ бүртгэл үүсгэх

3

1

1

7

2

 

3

2

2

 

3

 

6

1

3

1

 

 

1

2

2

1

Бусдын газар  дээр барилга байгууламж барих эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Өмчлөх эрх шилжих гэрээ

105

32

93

51

114

24

112

39

104

52

78

39

65

37

91

43

45

50

116

42

88

159

Өмчлөх эрх шилжих гэрээ

Худалдах , худалдан авах гэрээ

62

15

55

15

74

9

71

15

74

27

50

27

46

12

60

26

16

14

73

22

64

14

 Бэлэглэх гэрээ

14

12

15

7

21

7

22

14

15

10

13

10

5

15

12

9

1

32

27

12

12

12

 Арилжих гэрээ

2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх

14

4

12

7

9

5

10

10

8

10

6

2

5

8

7

7

5

4

8

7

5

1

Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Өмчлөгч өөр ноогдох хэсгээс худалдах гэрээ

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

1

 

Өмчлөгч өөр ноогдох хэсгээс бэлэглэх  гэрээ

 

1

2

1

1

3

2

 

1

2

2

 

5

1

1

1

3

 

2

1

1

2

Өмчлөгч өөр ноогдох хэсгээ бэлэглэх  гэрээ

3

 

7

 

1

 

4

 

2

 

6

 

4

1

4

 

7

 

4

 

3

 

Өмчлөгчийн үүсгэн байгуулсан  ХЭ-ээс иргэнд, иргэнээс  үүсгэн байгуулсан ХЭ-ийн  өмчлөлд өмчлөх эрх шилжих

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өмчлөгчийн овог нэр регистр өөрчлөгдөх

 

 

 

 

 

 

1

 

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4

Барьцааны гэрээ

296

87

252

54

274

52

262

73

274

63

169

52

152

42

170

64

169

45

180

15

208

44

Барьцааны гэрээ

Барьцаалбартай барьцааны гэрээ

65

47

72

27

71

31

74

30

79

35

40

27

39

14

30

32

32

25

41

8

51

16

Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ

43

5

39

4

65

1

36

9

44

2

44

2

30

 

50

3

50

3

32

 

36

2

 Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах

20

 

13

 

6

 

7

 

7

 

2

23

9

28

4

29

3

 

10

 

15

 

 Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах

13

 

12

 

14

 

24

 

10

 

6

 

5

 

9

 

11

 

6

 

4

 

 Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох

155

35

126

23

118

30

121

34

134

26

77

 

69

 

75

 

73

17

91

14

102

24

 Батлан даалтын гэрээ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Бусад гэрээ

4

 

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бусад гэрээ

 Түрээсийн гэрээ бүртгэх

4

 

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Санхүүгийн түрээсийн / лизинг / гэрээ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хөлслөх гэрээ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сервитут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узуфрукт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бусад гэрээнд өөрчлөлт оруулах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бусад гэрээ дуусгавар болгох

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах

28

9

17

8

24

10

26

21

19

 

19

11

9

7

22

13

9

17

26

15

17

5

Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах

 Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх

3

 

5

 

15

10

6

4

4

 

6

1

4

1

9

2

4

 

4

1

1

2

Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх

2

 

 

 

1

 

 

 

1

 

2

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх

12

8

11

7

8

 

16

16

9

17

11

9

3

4

10

11

5

13

15

9

10

 

Эд хөрөнгийн үнэ өөрчлөгдөх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

5

3

Өмчлөгчийн хүсэлтээр бүртгэл салгаснаар хэмжээ өөрчлөгдөх

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гэмтээсэн гэрчилгээ шинээр олгох

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох

5

1

2

1

 

 

4

1

5

1

 

1

 

4

1

 

 

4

4

5

1

 

7

Урьдчилсан
тэмдэглэл

1

 

2

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

Урьдчилсан
тэмдэглэл

 Урьдчилсан тэмдэглэл хийх (гэрээслэгчийн хүсэлтээр)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урьдчилсан тэмдэглэл хийх (өмчлөгч, худалдан авагчийн хүсэлтээр)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Урьдчилсан тэмдэглэл хүчингүй болгох

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хувийн хэрэг хаах

1

 

2

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

8

Лавлагаа,хуулбар

35

8

50

17

73

15

59

18

51

44

44

10

29

3

21

12

22

16

10

3

49

18

Лавлагаа,
хуулбар

Албан бичиг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын лавлагаа

3

 

5

 

5

 

7

 

8

 

8

 

6

 

4

 

11

 

6

 

16

 

Лавлагаа /Эд хөрөнгө/

32

8

45

17

68

15

52

2

42

11

35

10

23

1

16

2

11

9

4

3

32

12

Хуулбар

 

 

 

 

 

 

 

16

1

32

1

 

 

2

1

10

 

7

 

 

 

6

9

Нийт бичигдсэн гэрчилгээний тоо

160

105

137

82

168

114

172

156

160

263

156

299

148

115

159

151

135

252

 

135

148

295

Үүнээс

техникийн алдаа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бүртгэгчийн алдаа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мэдүүлэг гаргагчийн алдаа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Нийт бичигдсэн лавлагааны тоо

35

8

50

17

73

15

59

18

51

11

44

10

29

3

21

12

22

9

10

3

45

12

Үүнээс

техникийн алдаа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бүртгэгчийн алдаа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мэдүүлэг гаргагчийн алдаа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Үйлчилгээний хураамжийн нийт дүн

4556543

13516076

5022520

1084260

69896516

874680

6080429

13116280

5162065

1573740

3529968

1080810

3440450

993000

3609117

1197030

3000797

1443880

5545245

1204568

4260769

839550

12

Тэмдэгтийн хураамжийн нийт дүн

173620

 

1115030

 

167750

 

76730

 

489880

 

417620

 

401070

 

237200

 

172015

 

1474667

 

168359

 

13

ҮХЭХӨЭ-ээ худалдсанаас оруулсан татварын орлого

40142100

790000

47746080

860000

47504660

330000

53661866

1266000

59746445

2375000

23726420

510000

34431200

817080

40634430

604000

31330150

1430000

41482000

916000

45297500

740000