2023 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ

A- A A+
2023 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 

Төрөл

Өмнөх улиралд

Тухайн сард

Өссөн дүнгээр

1

Гомдлын

агуулга

Тухайн газар, хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо, ерөнхий зохион байгуулалттай холбоотой

0

0

0

2

ИБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой

0

0

0

3

Лавлагаа мэдээлэл болон архивын үйл ажиллагаатай холбоотой

0

0

0

4

Гадаадад зорчих эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой

0

0

0

5

ЭХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой

0

0

0

6

ХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой

0

0

0

7

Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой

0

0

0

8

Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар /ТҮЦ машинаас олгосон лавлагаагаар бусад байгууллага үйлчлэхгүй байх гэх мэт/

0

0

0

9

Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлаар ирүүлсэн

0

0

0

10

Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой

0

0

0

11

Албан хаагчийн зан харьцаа, ёс зүйтэй холбоотой ажлын хариуцлага алдсан тухай

0

0

0

12

Удирдлага албан тушаалтны үйл ажиллагаа, хариуцлага, ёс зүйн талаар

0

0

0

13

Бусад

0

0

0

14

Дүн, мөр 14=(мөр1+2+....+13)

0

0

0

15

Санал,

хүсэлтийн

агуулга

Тухайн газар, хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо, ерөнхий зохион байгуулалттай холбоотой

0

0

0

16

ИБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой

0

1

1

17

Лавлагаа мэдээлэл болон архивын үйл ажиллагаатай холбоотой

0

0

0

18

Гадаадад зорчих эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой

0

0

0

19

ЭХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой

0

0

0

20

ХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой

0

0

0

21

Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой

0

0

0

22

Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар /ТҮЦ машинаас олгосон лавлагаагаар бусад байгууллага үйлчлэхгүй байх гэх мэт/

0

0

0

23

Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлаар ирүүлсэн

0

0

0

24

Албан хаагчийн нийгмийн асуудал болон хүний нөөцтэй холбоотой асуудал

0

1

1

25

Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой /тэтгэмж хүсэх , тэмдэгтийн хураамжын буцаалт, гэх мэт/

0

3

3

26

Бусад

 

0

0

27

Талархал

0

0

0

28

Санал

0

0

0

29

Мэдэгдэл

0

0

0

30

Дүн, мөр 30=(мөр15+16+....+29)

0

5

5

31

Нийт

өргөдөл,

гомдлын

агуулга

Тухайн газар, хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо, ерөнхий зохион байгуулалттай холбоотой

0

0

0

32

ИБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой

0

1

1

33

Лавлагаа мэдээлэл болон архивын үйл ажиллагаатай холбоотой

0

0

0

34

Гадаадад зорчих эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой

0

0

0

35

ЭХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой

0

1

1

36

ХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой

0

0

0

37

Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой

0

0

0

38

Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар /ТҮЦ машинаас олгосон лавлагаагаар бусад байгууллага үйлчлэхгүй байх гэх мэт/

0

0

0

39

Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлаар ирүүлсэн

0

0

0

40

Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой

0

3

3

41

Ажлын байрны орчин нөхцөлтэй холбоотой

0

0

0

42

Албан хаагчийн зан харьцаатай, ёс зүйтэй холбоотой ажлын хариуцлага алдсан тухай

0

0

0

43

Албан хаагчийн нийгмийн асуудал болон хүний нөөцтэй холбоотой асуудал

0

1

1

44

Бусад

0

0

0

45

Талархал

0

0

0

46

Санал

0

0

0

47

Мэдэгдэл

0

0

0

48

Дүн, мөр 48=(мөр31+32+....+47)

0

6

6