2023 оны 11 сарын ИУБ-ийн тоон мэдээ

A- A A+
2023 оны 11 сарын ИУБ-ийн тоон мэдээ
Үзүүлэлт 11 сар Нийт
1 Төрсний бүртгэл 68 1090
Үүнээс Эрэгтэй  33 559
Эмэгтэй 35 531
2 Гэрлэсний бүртгэл 28 279
3 Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл 9 75
4 Үрчилсний бүртгэл 3 18
5 Эцэг, /эх/ тогтоосны бүртгэл 3 70
6 Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл   4 59
7 Нас барсны бүртгэл 28 377
Үүнээс  Эрэгтэй 20 20
Эмэгтэй 8 8
8 Нийт олгосон иргэний үнэмлэх 197 2896
Үүнээс Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх 70 1062
Дахин олгосон иргэний үнэмлэх 22 251
Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч авсан 105 1583
Үүнээс 25 нас хүрч 51 766
45 нас хүрч 53 796
Гадаадад өгсөн 1 21
9 Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт олголт 1593 19960
10 Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн 84 788
Үүнээс Насанд хүрэгч 84 788
Хүүхэд /16 аас доош насны/ 42 594
11 Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн 158 1915
Үүнээс
 
Сум, дүүрэгт шилжин ирсэн 86 848
Үүнээс Насанд хүрэгч 86 848
Хүүхэд /16 аас доош насны/ 62 806
Баг, хороонд шилжин ирсэн 72 1067
Үүнээс Насанд хүрэгч 72 1067
Хүүхэд /16 аас доош насны/ 55 1089
12 Лавлагаа 544 6850