2023 оны 11 сарын Хуулийн этгээдийн тоон мэдээ

A- A A+
2023 оны 11 сарын Хуулийн этгээдийн тоон мэдээ
Үйлчилгээний төрөл 11 сар Нийт
1 Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй хуулийн этгээд Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 10 148
2 Төрийн бус байгууллага 3 6
3 Аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар    
4 Төрийн байгууллага албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар    
5 Нөхөрлөл   6
6 Хоршоо   9
7 Хадгаламж зээлийн хоршоо    
8 Сан   2
9 Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага   5
10 Шашны байгууллага    
11 Хэвлэл мэдээллийн байгууллага    
12 Боловсрол сургалтын байгууллага    
13 Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлт Салбар 1 15
14 Дахин гэрчилгээ 1 46
15 Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлт 28 298
16 Татан буусан    5
17 Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт 24 365
18 Тамга тэмдгийн хяналтын дугаар олголт 16 223