2023 оны 11 сарын ЭХЭУБ-ийн тоон мэдээ

A- A A+
2023 оны 11 сарын ЭХЭУБ-ийн тоон мэдээ
Үйлчилгээний төрөл Үл хөдлөх эд хөрөнгө Газар 
1 Анхны бүртгэл 106 102
2 Өмчлөх эрх шилжих гэрээ 102 38
3 Барьцааны гэрээ 374 48
4 Бусад гэрээ 1 0
5 Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах 24 6
6 Урьдчилсан 0 0
7 Лавлагаа, хуулбар 36 2