2023 оны 11 сарын Архивын мэдээ

A- A A+
2023 оны 11 сарын Архивын мэдээ
Бүртгэл Хувийн хэргийн тоо 
Архивт хадгалагдаж байгаа 11 сар Нийт
1 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл 24192 183 24375
2 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл 2395 12 2407