Албан хаагчид ногдуулсан сахилгын шийтгэл /2023.11.25/

A- A A+
Албан хаагчид ногдуулсан сахилгын шийтгэл /2023.11.25/

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар нийт 7 албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан ба шийтгэлийн төрлөөр авч үзвэл:

  • Сануулах арга хэмжээ авхуулсан-5,
  • Албан тушаалын цалингийн хэмжээг 3 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах 2 удаагийн арга хэмжээ авахуулсан 1 албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан.

Хуульд заасан бусад төрлөөр буюу Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт зөрчсөн, ёс зүйн зөвлөлийн шийдвэрээр сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан хаагч байхгүй байна.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар нийт 7 албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан ба шийтгэлийн төрлөөр авч үзвэл:

  • Сануулах арга хэмжээ авхуулсан-5,
  • Албан тушаалын цалингийн хэмжээг 3 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах 2 удаагийн арга хэмжээ авахуулсан 1 албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан.

Хуульд заасан бусад төрлөөр буюу Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт зөрчсөн, ёс зүйн зөвлөлийн шийдвэрээр сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан хаагч байхгүй байна.