УБХ-ийн 2023 оны хүний нөөцийн мэдээлэл

A- A A+
УБХ-ийн 2023 оны хүний нөөцийн мэдээлэл

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн Б/424 тушаалаар тус хэлтсийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг 29 баталсан.

Тайлант хугацаанд тус хэлтэс нь төрийн захиргааны 22, төрийн үйлчилгээний 4, гэрээт 2 ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.

             Хэлтсийн даргын Хүний нөөцийн үйл ажиллагаатай холбоотой  20 тушаал гаргасан байна. Үүнд:

 • Ажилд томилох, чөлөөлөхтэй холбоотой 4,
 • Цалин хөлс, тэтгэмж, мөнгөн тусламж, урамшуулал, нэмэгдэл олгохтой холбоотой-16 тушаал гарсан байна.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын хүний нөөцийн үйл ажиллагаатай холбоотой 34 тушаал гарсан байна. Үүнд:

 • Ажилд томилох, ажлаас чөлөөлөх, ажлаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох, төрийн албанаас чөлөөлөх, -15,
 • Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай-1
 • Гэрээт албан хаагчдын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай-2,
 • Хоол унааны нөхөх төлбөрийг шинэчлэн тогтоох тухай-4,
 • Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай-7,
 • Аймгуудын Улсын бүртгэлийн хэлтсийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай-1,
 • Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын үндсэн цалинг шинэчлэн тогтоох тухай-1,
 • Мөнгөн урамшуулал олгох тухай-1

            Тайлант хугацаанд 7 албан хаагчийг шагнаж урамшуулсан ба шагналын төрлөөр авч үзвэл:

 • Байгууллагын шагнал : Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын “Хүндэт жуух бичиг” шагналаар -4 албан хаагч
 • Засгийн газрын шагнал: Хуульзүй дотоод хэргийн яамны “Хүндэт Жуух бичиг” шагналаар -1, “Улсын бүртгэлийн тэргүүний ажилтан” шагналаар -1, Хуульзүй албаны тэргүүний ажилтан тэмдгээр -1 албан хаагч тус тус шагнаж урамшуулсан байна.