2024 ОНЫ 5-Р САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ

A- A A+
2024 ОНЫ 5-Р САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ
ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ТӨРӨЛ
Мэдэгдэл Гомдол Санал Талархал Хүсэлт
Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжид заасан хүний эрх, эрх чөлөөг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон иргэдээс гарсан хүсэлт  Төрийн байгууллага албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаагаар иргэдийн хуулиар хамгаалагдсан эрх чөлөө, ашиг сонирхол зөрчигдсөн гэж үзэж сэргээлгэхээр гаргасан хүсэлт  Төрийн ба нутгийн удирдлагын байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагааг сайжруулах, шинэчлэх талаар гаргасан иргэний хүсэлтийг   Байгууллагын дотоод асуудал, үйлчилгээ авах хүсэлтээс бусад
        5

 

ХҮЛЭЭН АВСАН ХЭЛБЭР
Биеэр Утсаар Цахимаар 11-11 төвөөс шилжүүлсэн Албан бичгээр
Иргэн өөрийн биеэр ирж, өргөдөл өгсөн Байгууллагын тусгай дугаараар Вэб сайт, аппликэйшн, сошиал флатформ, мэйл г.м 11-11 төвд бүртгэгдэн, цахимаар шилжүүлэн ААНБ, хуулийн этгээдээс албан бичгээр ирүүлсэн
13 1   2  

 

ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
Шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн /30 хоног/  

Сунгалт хийсэн боловч хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн /60 хоног/

Хугацаа    болоогүй

Шийдвэрлэх боломжгүй

Албан бичгээр Цахимаар Утсаар Биечлэн Харьяаллын дагуу шилжүүлсэн тоо Хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн тоо
4     13 4          

 

ЗОНХИЛЖ БАЙГАА АСУУДАЛ  Өргөдлийн тоо Нийт өргөдөл, гомдолтой харьцуулсан хувь
Иргэний бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар хандсан (төрөлт, нас баралт, нөхөн бүртгэл, лавлагаа, хуулбар, гэрчилгээ, гадаад  паспорт авах, гэр бүлийн бүртгэл, цахим үнэмлэх, шилжилт хөдөлгөөн, ТҮЦ) 12 60%
Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаа    
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаа 1 6%
Бүртгэл, хяналтын үндсэн үйл ажиллагаа (зөрчил арилгуулах, хүчингүй болгох, шалгуулах, хориг цуцлуулах, залруулах, дүгнэлт гаргуулах)    
Хүний нөөцийн чиглэлээр (ажилд орох, шилжин ажиллах, сургалт, чөлөө хүсэх, ажлаас чөлөөлөгдөх, орон сууц хүсэх, бусад) 8 34%
Албан хаагчийн ёс зүйн асуудлаар    
Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архив    
Бусад (иргэний бүртгэлийн үйлчилгээний талаар санал, талархал илэрхийлэх, лавлагаа, мэдээлэл авах)    
Өргөдөл 85.80% хувь 21 100%
Гомдол 14.20% хувь
Талархал 0 хувь